Ny publikasjon: Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jill Loga har bidratt på et kapittel om utviklingen av en nasjonal og lokal politikk for frivillig sektor i den rykende ferske boken Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway redigert av Bernard Enjolras og Kristin Strømsnes. I anledning utgivelsen har vi slått av en prat med Loga.

Hvilke aspekter ved frivillig sektor tar boken Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway for seg?

– Boken som er utgitt på det internasjonale forlaget Springer beskriver tilstanden og utviklingstrekk for frivillig sektor i Norge. Jeg har bidratt på et kapittel sammen med professorene Per Selle og Kristin Strømsnes ved UiB. Kapittelet vårt tar for seg utviklingen av en nasjonal og lokal politikk for frivillig sektor. Det er nemlig en sterk tradisjon i Norge for frivillig innsats, både med tanke på den høye deltakelsen og fortsatt god rekruttering. I boken undersøkes og forklares hovedtrender i norsk frivillighets utvikling de siste tre tiårene. Boken summerer opp forskning som har vært utført ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor de siste 10 årene.

Når dere har sett på frivillighetens utvikling de siste tiårene, hvilke typer data er analysene basert på?

– Boken bygger i hovedsak på tre typer data i beskrivelsen av utviklingstrekk for sektoren de seneste tiårene. Først er det beskrivelsen av det individuelle frivillige arbeidet som utføres i Norge og som bygger på de såkalte frivillig innsats-undersøkelsene. Deretter er det beskrivelse av organisasjonssamfunnets utvikling som omhandler tallmateriale om de registrerte frivillige organisasjonene, og til sist er det beskrivelse av policy-utviklingen for sektoren som blant annet bygger på offentlige styringsdokumenter fra 1970-tallet og frem til i dag.

Hvilken rolle har frivillig sektor i det norske samfunnet i dag?

– Frivillig sektor fyller mange ulike roller i det norske samfunnet. Politikkutviklingen de seneste årene tilsier at man ønsker å styrke sektorens potensial som arena for innovasjon, og gjerne i samspill med offentlig og privat sektor.

Les Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektors fremstilling av boken “Seks trender for frivilligheten”.

 

Politisk redaktør, Frøy Gudbrandsen, har presentert boken i Bergens Tidende: Dugnadslandet.

 

Bestill boken her.

 

Special issue in Community Development Journal No. 3, 2018

Vi har gleden av å informere om at to av våre medlemmer, Tobba Therkildsen Sudmann og Jan-Kåre Breivik har vært redaktører for den nylig publiserte spesialutgaven av tidsskriftet Community Development Journal. Jill Loga har også publisert et viktig bidrag i samme utgave.

Her kan du bl.a. lese:

“Editorial: special issue on community work and going glocal in Scandinavian Welfare States”. Tobba Therkildsen Sudmann; Jan-Kåre Breivik.

“Communitas and Friluftsliv: equine – facilitated activities for drug users”. Tobba Therkildsen Sudmann.

“Applying creativity and physical arts in community work education”. Jan-Kåre Breivik; Tobba Therkildsen Sudman.

“Civil society and the welfare state in Norway – historical relatios and future roles”. Jill Loga.

Presentasjon av den nye forskergruppen Sosial innovasjon

Forskningstemaet «sosial innovasjon» er innlemmet som del av satsingen til PhD-programmet «Responsible Innovation and Regional Development» (ResInnReg) ved Høyskolen på Vestlandet (HVL). Det har i den anledning blitt opprettet en forskergruppe på sosial innovasjon for å styrke og videreutvikle kunnskapen på dette feltet. Forskergruppen er tverrfaglig og inkluderer forskere ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utviklingSenter for omsorgsforskning og ansatte og studenter ved flere institutter ved HVL.

Jill Loga, Førsteamanuensis ved Institutt for økonomisk-administrative fag, er koordinator for forskergruppen.

Alle henvendelser angående administrative oppgaver kan rettes mot Hilde Svrljuga Sætre, Stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling: hsse@hvl.no / 55 58 70 80