Thomas Owren

Thomas Owren er PhD-stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet og tar doktorgrad ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder.
Avhandlingsprosjektet hans omhandler praksiser og kunnskapsutvikling i ordinære bedrifter knyttet til jobbskaping for personer med utviklingshemming (kognitiv funksjonsnedsettelse). Et mer tilgjengelig arbeidsliv er et viktig politisk mål, men i den enkelte bedrift kan det kreve både ledelsesmessig og organisasjonsmessig læring. Avhandlingen sikter på å gi et teoretisk, etisk og praktisk bidrag til feltet Disability Management, ut fra på tidligere forskning samt empiri fra en casestudie av et utvalg jobber skapt for personer med utviklingshemming i Norge og Danmark.

Owren er vernepleier med mastergrad i samfunnsarbeid/Community Work, begge deler fra det som nå er Høgskolen på Vestlandet. Masteroppgaven hans handlet om betingelser for sosial rettferdighet og deltakelse for personer med autismespekterdiagnoser. Han har vært ansatt på Institutt for velferd og deltaking siden 2004, men har permisjon for å gjøre doktorgradsarbeid. Han har publisert fagartikler siden 2003, var hovedforfatter og redaktør for «Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver» (Owren og Linde, 2011), den første fagboken i vernepleie, og var i 2013 initiativtaker til Vernepleier.no, nettportal og faglig knutepunkt for vernepleiere.

 

Publikasjoner:

Owren, T. og Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London and New York: Routledge.

 

Kontakt:
Telefon: +47 46664130

E-post: tow@hvl.no