Tine Nesbø Tørseth

 

Tine Nesbø Tørseth er stipendiat ved Mohn senter for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet. Hennes phd-prosjekt har som siktemål å undersøke implementeringen av standardiserte pakkeløsninger i psykiatrien fra et organisatorisk perspektiv. Prosjektet består av tre delmål hvor hvert av disse undersøker ulike elementer (utvikling/implementering/utfall) av standardiserte pakkeløsninger, samt implikasjonene disse har i et avgrenset case studie som består av Kronstad DPS.

 

Fokuset på ansvarlig innovasjon kommer i dette prosjektet til uttrykk gjennom en kritisk tilnærming til fenomenet innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon her omhandler ofte endringer i det organisatorisk rammeverket, hvor målet er økt effektivitet gjennom ulike New Public Management inspirerte ideer. Fellesnevneren her er at kapasitet og kostandsproblemer kan løses gjennom en bedre og mer effektiv organisering av tjenestene. Undersøkelsen av fenomenet sosial innovasjon vil dermed her se på en konkret endring av organisering av tjenestene samt hvilke implikasjoner dette har for både behandlere og pasienter.  Sentralt i undersøkelsen av dette vil begrepet «ansvarlighet» undersøkes i en sosiologisk forståelse av hvordan begrepet brukes og (mis)brukes i utvikling av helsetjenester gjennom en fragmentering av tjenestene og hvordan ingen dermed kan ansvarliggjøres for endelig utfall/resultat. Målet med undersøkelsen er å sette et kritisk lys på offentlige tjenester sin forståelse av innovasjon, og hvordan ansvarlighet som fenomen i offentlige tjenester sammenfaller med forståelsen av «sosial innovasjon».

 

Tørseth har en bachelor i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun hadde i løpet av denne tiden utveksling i Aarhus hvor hun studerte «humanistisk organisasjonsutvikling», et samarbeid mellom Aarhus Universitet og Aarhus School of Business. Etter fullført bachelorgrad tok hun poststudie ved UiB hvor hun tok fag innenfor arbeids og organisasjonspsykologi og administrasjon og organisasjonsvitenskap for å kunne påstarte en master i Human Resource Management ved Copenhagen Business School. I sin masteroppgave undersøkte hun korrelasjonen mellom stress og selvledelse i Norges Juristforbund. Her undersøkte hun fenomenet fra et multiteoretisk perspektiv, og målet med dette var å videreutvikle det teoretiske rammeverket innenfor «organisatoriske forsvarsmekanismer». Her forstår man  hvordan individuelle og kollektive stressopplevelser oppstår i et gjensidig og komplisert samspill som ikke kan forstås isolert fra hverandre. Oppgaven er dermed et kritisk motstykke til teoretiske innfallsvinkler som forstår stress som individuelle opplevelser med individuelle løsninger hvor den enkelte medarbeider ansvarligjøres for sitt stress, og dermed løsningen på dette.

 

Forskningsområder:

* Organisasjonsutvikling

* Organisatoriske forsvarsmekanismer

* Profesjonsutøvelse

* Det individualiserte arbeidsliv

*  Sosial innovasjon i et kritisk perspektiv.

 

Kontakt:

Telefon: +47 55 58 77 49

E-post: Tine.Nesbo.Torseth@hvl.no